Polisarium Polisarium Polisarium Polisarium Polisarium
ErgoAllianzBenefiaWartaCompensaUniqaPTUHDIInterriskPZM

Mapa dojazdu

 

PZU S.A.
Ergo Hestia
Link4
Liberty Direct
Generali
Compensa
HDI
PTU
MTU
Warta
InterRisk
Uniqa
Benefia
AVIVA
PROAMA
Signal Iduna
Ubezpieczenie OC

UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada obowiązek na posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierania umów ubezpieczenia OC. Słuszność tego obowiązku jest podyktowaną szeroką pojętą ochroną interesów wszystkich ewentualnych poszkodowanych w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków. To znaczy, że nie trzeba być winnym wypadku, aby być odpowiedzialnym, wystarczy sam fakt jego spowodowania. Poszkodowany w wypadku ma prawo do odszkodowania za szkody majątkowe (jak np. uszkodzony samochód, zniszczone ubranie i inne szkody materialne.) jak i osobowe (koszty leczenia, zadośćuczynienie za krzywdy w tym ból i cierpienie psychiczne, renta dożywotnia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu).

 

Zgodnie z art.28 ust.1 w/w ustawy w przypadku chęci zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela, zawartą z min umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji należy wypowiedzieć:
- nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta.

W przypadku sprzedaży pojazdu, jego dotychczasowy właściciel ma obowiązek przekazania nabywcy, wraz z pojazdem, jego polisę ubezpieczenia. Nowy właściciel pojazdu, umowę ubezpieczenia, którą z nim "kupił", może wypowiedzieć:
- przed upływem 30 dni od dnia nabycia - jeśli wypowiedzenie nie nastąpi, nabywca może się zwrócić do zakładu ubezpieczeń o dokonanie rekalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu (do końca obowiązywania polisy), z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek w danej strefie regionalnej. Na zbywcy pojazdu natomiast ciąży obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń
- w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu - o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

Wypowiedzenia umowy OC komunikacyjnego oraz poinformowanie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu należy dokonać na piśmie.
Czy ubezpieczenie OC samochodu wznawia się automatycznie jeśli go nie wypowiemy?

Tak, jeśli nie wypowiemy ubezpieczenia OC na piśmie co najmniej jeden dzień przed końcem jego trwania to wznawia się ono automatycznie. Szczególnym przypadkiem może być sytuacja w której zakupiliśmy polisę na raty i nie opłaciliśmy jej w pełni przed końcem jej trwania. Przy takich okolicznościach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wygasa. To niesie za sobą dość duże konsekwencję, ponieważ brak ubezpieczenia OC jest karany grzywną przez ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny kwotą 500Euro. Pilnujmy więc terminów i opłat aby uniknąć płacenia niepotrzebnych kar.